เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมบำบัดศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื่องจากประเทศไทยในปีพ.ศ. 2558 มีนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 1,035 คนขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่นี่ โดยได้รับรองสถานศึกษาที่นี่ อย่างไรก็ตามนักกิจกรรมบำบัดยังคงต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้เกิดสมรรถนะในระดับสากลหรือที่เรียกว่า Occupation Based Practice (OBP) หรือการฝึกฝนโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิต ดังนั้นในปีพ.ศ.2559 นี้ถือเป็นการริเริ่มชั้นเรียนกิจกรรมบำบัดศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้เชิงรุกอย่างหลากหลาย