441-312 Quantitative Analysis for Decision Making in Business

คำอธิบายชั้นเรียน

บทบาทและความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์แบบมาร์คอร์ฟ แบบจำลองแถวคอย การจำลองสถานการณ์และทฤษฎีเกม