เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-308/ 441-312 Quantitative Analysis for Decision Making in Business

เกี่ยวกับชั้นเรียน
บทบาทและความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์แบบมาร์คอร์ฟ แบบจำลองแถวคอย การจำลองสถานการณ์และทฤษฎีเกม