เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2558-2560//441-323 Performance Appraisal

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักในการวัดและประเมินทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน การสร้างแบบวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้าย และการจัดการผลการปฏิบัติงาน