441-323 Performance Appraisal

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักในการวัดและประเมินทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน การสร้างแบบวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้าย และการจัดการผลการปฏิบัติงาน