Basic Electronics 2-58 PSU Phuket

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 241-209Basic Electronics

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต