กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไทยด้วยกิจกรรมบำบัดร่วมกับสหวิชาชีพต่างๆในบริบทที่เหมาะสม