เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/58 sec01 PROGRAMMING FUNDAMENTALS I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้โจทย์ปัญหา อาร์เรย์ ข้อความ การจัดการหน่วยความจำแบบเฉพาะใช้งาน โครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อ แถวคอย กองเรียงทับซ้อน ตารางแฮช กราฟ ต้นไม้ และ การย้อนรอย

Learn on topics related to Programming paradigms; programming constructs, variables, types, expressions, control structures; problem-solving strategies; array; string; runtime storage management; linked structures, queues, stack, hash tables, graphs, trees; and recursion