เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

man and society 2/ 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์

เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการดำรงชีวิตในสังคม

วัฒนธรรม เน้นบริบทภาคใต้