man and society 2/ 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์

เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการดำรงชีวิตในสังคม

วัฒนธรรม เน้นบริบทภาคใต้