เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-320 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตต่อการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยและลักษณะของธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยและจริยธรรมบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์