โรคพืชวิทยาเบื้องต้น กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ 13.00-16.00 น. ภาคปลายปีการศึกษา 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและวงจรการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกันกำจัด