เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-213 Malay Society and Culture II

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

(ภาษาไทย)ระบบสังคมเน้นครอบครัวและเครือญาติในสังคมมลายูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ตลอดจนขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

(ภาษาอังกฤษ) Study families and clan of Malay Social system from past to present. Also emphasis on the structure and role of family institution in modern society, include the level of its change and adaptation.