6101410 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย 2/2558 คอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย