2/58 sec-02 PROGRAMMING FUNDAMENTALS I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้โจทย์ปัญหา อาร์เรย์ ข้อความ การจัดการหน่วยความจำแบบเฉพาะใช้งาน โครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อ แถวคอย กองเรียงทับซ้อน ตารางแฮช กราฟ ต้นไม้ และ การย้อนรอย