928-332 Principle of Software Engineering (2-2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ กระบวนการ และกรรมวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การโปรแกรม การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์