เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-332 Principle of Software Engineering (2-2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ กระบวนการ และกรรมวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การโปรแกรม การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์