การตลาดระหว่างประเทศ 2/58

อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวความคิดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวการสั่งซื้อเข้ามาการส่งออกการลงทุนในต่างประเทศการเลือกตลาดและลูกค้าการชำระเงินองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการส่วนประสมทางการตลาดปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ