เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427 -318 Juvenile delinquency 2/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอกและโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหมาย ประเภทการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน