เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-335 Financial Management and Policy

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บทบาทและหน้าที่ของการบริหารทางการเงิน เทคนิคและวิธีการการจัดการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว นโยบายเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรเงินทุน การประเมินมูลค่าโครงการทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุนจากแหลงต่างๆ นโยบายของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดการทางการเงินภายใต้ภาวะต่างๆ และกรณีศึกษา