เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

931-112 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การ ระบบเครือข่ายและหน้าที่ของบุคคลในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Component of information technology, hardware and software in computer systems; operating systems and application programs data storage; data processing; application of computers in organizations, network systems and technician's responsibilities in information technology