ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.-3)

คำอธิบายชั้นเรียน

laugh ปวช. 3/1

        ปวช.   3/2

        ปวช.  3/3

        ปวช.   3/5

        ปวช.  3/6

         ปวช.  3/7