431-336 Political Economy in Southeast Asia

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้น

ภูมิภาคมลายู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมืองทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

Economic and political system in Southeast Asia emphasis on Nusantara; the relationship between economic system and political system both in theory and practice.