ผู้สอน
นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

431-336 Political Economy in Southeast Asia


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18904

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้น

ภูมิภาคมลายู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมืองทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

Economic and political system in Southeast Asia emphasis on Nusantara; the relationship between economic system and political system both in theory and practice.