เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

942-234 Business Law (กฎหมายธุรกิจ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การเลิกกิจการทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค

Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in relation to business transactions; hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts ang Act of Cheques