เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Human Resource Management 13010004 Sec 1 , 2 , 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

13010004 การจัดการทรัพยากรมนุยษ์ Human Resource Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์