Human Resource Management 13010004 Sec 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

13010004 การจัดการทรัพยากรมนุยษ์ Human Resource Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์