การบัญชีบริหาร ภาคเสาร์อาทิตย์58

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์งบ แนวคิดต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ