ศท031 การใช้ภาษาไทย (กลุ่ม 21 )
ผู้สอน

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศท031 การใช้ภาษาไทย (กลุ่ม 21 )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18985

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคำการสร้างรูปประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพื่อสามารถเขียนความเรียง และบทความแสดงความคิดเห็นClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.