เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58075.122 MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา MBC0301

ชื่อวิชา การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ (Software Package for Business)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้างวิธีการใช้รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดการเอกสาร การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบผลงาน และเอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป