การศึกษาและวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โสภณ เพ็ชรพวง

,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาและวิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบบัณฑิต 5 ปี