เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IS2 การค้นคว้าและการนำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การค้นคว้าและการนำเสนอข้อมูล เป็นการนำความรู้ที่นักเรียนได้รับจาก IS1 นำมาเรียบเรียงให้เป็นรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ. และนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโล