การผลิตสื่อเสียง(Audio Production) 2/2558 RMUTI

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานและทฤษฏีเกี่ยวกับเสียง เครื่องมือการบันทีกเสียงและจัดการเสียง กระบวนการผลิตสื่อเสียง ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงประเภทต่างๆ