วิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงงาน

สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเช้ียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนโครงการและแผนงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกำหนดทางเลือกของโครงการหลัก ขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost-Benefit Ratio การวิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและแผนงาน