วิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน( EC3303)

สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนโครงการและแผนงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกำหนดทางเลือกของโครงการหลัก ขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost-Benefit Ratio การวิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและแผนงาน