เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน( EC3303)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนโครงการและแผนงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกำหนดทางเลือกของโครงการหลัก ขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost-Benefit Ratio การวิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและแผนงาน