Daily English Conversation

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ