1301234 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics

คำอธิบายชั้นเรียน

1301234 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics