1301234 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

1301234 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics