เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดลอ้ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

kamolwan phokaew

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

หลักการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผลประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขในการลดความเสี่ยง การมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง

รหัสและชื่อวิชา

06-423-403 การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

(Environmental Risk Assessment)

2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

3. หลักสูตรและกลุ่ม (กลุ่มความรู้/กลุ่มทักษะ/กลุ่มวิชา/วิชาเลือกเสรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก