เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558