จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558