จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19151

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.