441-300 การฝึกปฏบัติ (Practical Training)

คำอธิบายชั้นเรียน

เอกสารประกอบรายวิชาฝึกงาน