เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การหมุนของโลกและการเกิดฤดูกาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนออนไลน์ เรื่องการเกิดฤดูกาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุไรวรรณ วิทยาคม