การหมุนของโลกและการเกิดฤดูกาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนออนไลน์ เรื่องการเกิดฤดูกาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุไรวรรณ วิทยาคม