เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รูปแบบของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการสอนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระทางการเรียนและระบบการบริหารการเรียน การประเมินผลการเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Lerning system models, instructional design of E-learning system,selection of electronic media in distributing learning resources as well as learning Management System (LMS), evaluation of academic performances in E-learning system.