เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตสื่อเสียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบปัจจัย ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสื่อเสียง เพื่อใช้ในงานสื่อต่างๆ ศึกษาคุณสมบัติของเสียง อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ