การผลิตสื่อเสียง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบปัจจัย ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสื่อเสียง เพื่อใช้ในงานสื่อต่างๆ ศึกษาคุณสมบัติของเสียง อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ