เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภากร ทาทอง

ชุมชนภูเรือ

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.5/1 โรงเรียนชุชนภูเรือ ปีการศึกษา 2558 ครูผู้สอนครูต้นข้าว