การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5/1

ภากร ทาทอง

ชุมชนภูเรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.5/1 โรงเรียนชุชนภูเรือ ปีการศึกษา 2558 ครูผู้สอนครูต้นข้าว