สังคมศึกษาประถมศึกษาปี่ที่3

อาริศรา บุตรตา

โรงเรียนบ้านผาแบ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ใช้ประกอบการสอน ป.บัณฑิต เท่านั้