สังคมศึกษาประถมศึกษาปี่ที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาริศรา บุตรตา

โรงเรียนบ้านผาแบ่น

ห้องเรียนนี้ใช้ประกอบการสอน ป.บัณฑิต เท่านั้