โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบเขียนแบบ

อุทิศ พิมที

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก