วิชานาฏศิลป์ ชั้น ป.1 นางกัญญา ภิรมย์ไกรภักดิ์

กัญญา ภิรมย์ไกรภักดิ์

โรงเรียนบ้านเรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์เบื้องต้น สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ใช้ความรู้จากภาษาท่าประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง มีการสังเกตและรับรู้การละเล่นของเด็กไทยด้วยความสนุกสนาน

โดยใช้กระบวนการทางการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย