การงานอาชีพพื้นฐาน ม.4

รังสิต สิงห์มหาไชย

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับ ม.4