การงานอาชีพพื้นฐาน ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับ ม.4