ห้องเรียนทดสอบ

รังสิต สิงห์มหาไชย

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดสอบห้องเรียน