เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 22201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร