การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

ยุพา ภูมิพานิชย์

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1222 สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวช.3