ห้องเรียนภาษาจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาจีน สร้างขึ้นเพื่อสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3