วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1