วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ธัญยรัตน์ วันดีพิทักษ์

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1