ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6