ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ชั้น ปวช. 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 สร้างขึ้นเพื่อใช้สอนนักเรียนระดับชั้น ปวช 1