เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา         คณะครุศาสตร์    แขนงวิชา       การศึกษาปฐมวัย

 หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

 1.   รหัสและชื่อรายวิชา

     ECE3301               นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

                              Innovation for Early Childhood Education                      

2.  จำนวนหน่วยกิต  5(3-4-8)

3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต    ประเภท  วิชาเฉพาะด้าน

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.สุธากร  วสุโภคิน             

5.   ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาที่        3/2554       ชั้นปีที่  3

6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่มี

7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี

8.   สถานที่เรียน

คณะครุศาสตร์      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนร่วมพัฒนาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

          วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีวิธีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้ แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้

การเลือกใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.       มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา   

2.       มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์  ประเภท  และรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

3.       มีความรู้  และทักษะในการวิเคราะห์นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ

4.       มีความรู้และทักษะในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์และประเมินผลการใช้นวัตกรรม

 2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

 • เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งการศึกษาด้วยตนเอง

  หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา

 1.   คำอธิบายรายวิชา

            ในชุดวิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก และได้ฝึกวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำมาปรับใช้กับสภาพสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้ทดลองออกแบบ  สร้าง  ใช้ประเมินและปรับปรุง    แก้ไขนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  นักศึกษาจะได้รับการฝึกค้นคว้าหาความรู้  การออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทั้งที่เป็นงานรายบุคคลและงานกลุ่มซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้อื่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 2.   จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา     

 

บรรยาย

(ชั่วโมง)

สอนเสริม

(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง)

การศึกษาด้วยตนเอง

(ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

30

ไม่มี

30

90

 3.   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

 • นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาปรึกษา ได้ทั้งในมหาวิทยาลัย และผ่านทางอีเมล์ และติดตามงานได้จากเว็ปไซด์ของชุดวิชาวิชา  ได้ตลอดเวลา

    หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้

1.   คุณธรรม จริยธรรม

      1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประหยัด
 • มีความเสียสละ อุทิศตน และการทำงานเพื่อส่วนรวม
 • มีความยุติธรรม
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีความขยัน อดทนและหมั่นเพียร

       1.2 วิธีการสอน

              จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ

      1.3 วิธีการประเมินผล

 • ร้อยละ 90 ของนักศึกษา เข้าเรียนตรงเวลา
 • ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
 • ไม่มีการทุจริตในการสอบ

2.   ความรู้

      2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

 • แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
 • เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทย (โดยเฉพาะในส่วนของเด็กปฐมวัย)
 • การประยุกต์แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย  มาใช้ในบริบทเด็กปฐมวัยของสังคมไทย
 • แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • หลักการออกแบบสร้าง  และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • หลักการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

     2.2  วิธีการสอน

 บรรยาย  อภิปรายกลุ่ม ศึกษา ดูงานในแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลทาง Website ต่างๆ พร้อมทั้งทำงานรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ศึกษาตำรา  เอกสาร  สิ่งพิมพ์ด้วยตนเอง

     2.3 วิธีการประเมินผล

 • ทดสอบโดยข้อเขียน และการประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

3.   ทักษะทางปัญญา

      3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

 • วิเคราะห์แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยในแนวคิดต่าง ๆ
 • เชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
 • เชื่อมโยงแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยกับสภาพแวดล้อมและบริบทเด็กปฐมวัยในสังคมไทย
 • วิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • เชื่อมโยงแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • วิเคราะห์การเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • การวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • การวิเคราะห์ผลของการทำงานเป็นทีมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
 • การเห็นคุณค่าของความร่วมมือในการทำงานโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์

      3.2 วิธีการสอน

 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์และ เชื่อมโยง พร้อมทั้งสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล
 • จัดทำโครงงานจากการประยุกต์ปรัชญาแนวคิดของนักการศึกษาปฐมวัย
 • การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ

      3.3 วิธีการประเมินผล

 • ทดสอบโดยข้อเขียน และการประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

      4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้มีความเป็นประชาธิปไตย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีพลังและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กปฐมวัยและทำงานร่วมกับเด็กได้เป็นอย่างดี

      4.2  วิธีการสอน

 • ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มหรือโครงงานในลักษณะของการทำงานเป็นทีม                         

      4.3  วิธีการประเมินผล

 • ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ทำเป็นกลุ่มหรือโครงงาน

 5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

 •  การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายทาง โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ต

     5.2 วิธีการสอน

 • การจัดการเรียนการสอนทางเว็ปไซด์ของชุดวิชา และมีการส่งงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต

     5.3 วิธีการประเมินผล

 • ประเมินจากกระบวนการการค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เว็ปไซด์ของชุดวิชาในการเรียน

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล

 1.   แผนการสอน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1-3

 1. แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
 • แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • รูปแบบการสอนเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาปฐมวัย
 • แนวทางในการนำแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยไปจัดการศึกษา

2.  เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  2.1   ศูนย์การเรียน

  2.2  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  2.3  บทเรียนสำเร็จรูป

 

 

 

ทฤษฏีและปฏิบัติรวม 12 ช.ม.

 1. ด้านทฤษฎี
 • ศึกษาแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
 • ศึกษาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  1.3แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 1. ด้านการปฏิบัติ
  1. วิเคราะห์แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย

  2.2  วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

   2.3  ศึกษาแนวคิดและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ

 1. การศึกษาด้วยตนเอง
  1. สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีของปฐมวัย   เช่น www.yahoo.com

   3.2   ศึกษาเอกสาร ตำรา  บทความ  เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 1. ศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

อ.สุธากร  

วสุโภคิน

 

4-6

1.สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

  1.1   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทเด็กปฐมวัยของสังคมไทย

 1.2  แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยในบริบทของสังคมไทย

1.3  จุดเน้นของแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฏีและปฏิบัติรวม 12 ช.ม.

1.  ด้านทฤษฏี

ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

  1.2   แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนเกี่ยวกับการนำเสนอแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทย

2. ด้านการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบความ

ถูกต้องที่เป็นข้อเท็จจริง

ของจุดแข็งจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมและบริบทเด็กปฐมวัยของสังคมไทย

 1. ศึกษาลักษณะ

สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงของแต่ละท้องถิ่น

 1. วิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ของการนำแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้กับสภาพแวดล้อมกับบริบทของสังคม

 2.4  ทำแผนที่ความคิดจุดเน้นของแนวคิดใหม่ทางการศึกษาของปฐมวัย

3.  การศึกษาด้วยตนเอง

  3.1  ศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ตำรา  บทความ  ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทย

  3.2  ศึกษาสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

7-9

 1. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

1.1  แนวคิดและทฤษฎี

1.2 รูปแบบของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

 1. หลักการออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฏีและปฏิบัติรวม 12 ช.ม.

1. ด้านทฤษฎี

1.1   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

1.2   แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

2. ด้านการปฏิบัติ

  2.1  ตรวจสอบประเด็นของความคิดทฤษฏีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

2.2  วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

2.3  ออกแบบสร้างและใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2.4  พัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 2.5  ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

3.การศึกษาด้วยตนเอง

 3.1  ศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ตำรา  บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

  3.2   ศึกษาสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์และสื่ออิเลคทรอนิกส์

 

 

10-12

1.  หลักการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

2. แนวคิดการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยไปใช้

3. แหล่งการเรียนรู้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

3.1  ชุมชน+ท้องถิ่น

3.2  ผู้นำในชุมชน

3.3  สถานที่สำคัญ

ทฤษฏีและปฏิบัติรวม 12 ช.ม.

1.  ด้านทฤษฎี

1.1 ศึกษาหลักการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

1.2  ศึกษากรอบประสบการณ์ข้อดีของแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างผู้เรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยกับแหล่งการเรียนรู้

2.  ด้านการปฏิบัติ

2.1  ฝึกใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยอย่างง่ายในรูปแบบการนำเสนอผลงาน  เช่นการใช้เครื่องเสียง  การใช้วีดีทัศน์ ,การใช้เครื่องเล่นซีดี เป็นต้น

2.2  สำรวจแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2.3  สรุปข้อดีและข้อด้อยของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

3.  การศึกษาด้วยตนเอง

3.1 ศึกษาเอกสารตำรา สิ่งพิมพ์ บทความที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

3.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

3.3 ศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

13-15

 

1.  การพัฒนาทีมงาน

2.  มนุษย์สัมพันธ์ใน

3.   การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฏีและปฏิบัติรวม 12 ช.ม.

1.  ด้านทฤษฏี

     1.1  ศึกษาการพัฒนาทีมงานในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

     1.2  ศึกษามนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

     1.3  แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

2.  ด้านการปฏิบัติ

คิดด้านการยอมรับคุณค่ากับผู้อื่น  การทำงานและการมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

     2.2 วิเคราะห์และยอมรับความสำคัญของความคิดเห็นของผู้อื่นที่จะประสานความร่วมมือในการทำงานดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้

     2.3   แบ่งกลุ่มให้มีการศึกษาข้อมูลร่วมกัน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปตามงานที่กลุ่มรับผิดชอบ

3. ศึกษาด้วยตนเอง

     3.1  ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการศึกษาปฐมวัย

     3.2  ศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

  1.  สามารถเปรียบเทียบแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยในความเหมือนความต่าง

   2. ความสามารถในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  3. วิเคราะห์แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยในแนวคิดต่างๆ

  4. เชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.1    ความถูกต้องและระดับของคุณภาพในแต่ละประเด็นความคิด

2.1 ความสอดคล้องระหว่างการเลือกใช้ด้านที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2.2  ความถูกต้องและระดับของละประเด็นความคิด

2.3  ความถูกต้องและระดับของคุณภาพในแต่ละประเด็นความคิด

3.  ความถูกต้องและความเหมาะสมของชิ้นงาน

1-3

20%

 

1.  เปรียบเทียบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของสภาพแวดล้อมและบริบทเด็กปฐมวัยในสังคมไทย

 2.  เชื่อมโยงแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมและบริบทเด็กปฐมวัยในสังคมไทย

3.  วิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของสภาพแวดล้อม

และบริบทเด็กปฐมวัยในสังคมไทย

 

 1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายการประเมิน

 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทเด็กปฐมวัยในสังคมไทย

 

 

4-6

 

 

20%

1. สามารถเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

2. วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

3. มีความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดในการออกแบบสร้างใช้ประเมินปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย

1. ตรวจสอบประเด็นความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

2.    ความถูกต้องและความครบถ้วนของผลการออกแบบสร้างใช้ประเมินเพื่อตรวจสอบรายการต่าง ๆ

2.1  ความถูกต้องและความครบถ้วนของการรายงานผลการวิเคราะห์

2.2  ความถูกต้องครบถ้วนตามรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน

2.3  ความถูกต้องครบถ้วนตามรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน

3.1  ได้สาระครบถ้วนในการแปลบทความภาษาอังกฤษ

3.2  มีชิ้นงานที่ปรากฏทาง  E-mail อย่างน้อย  1  ชิ้น

7-9

10%

1.  สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเลือกใช้นวัตกรรมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแบบต่างๆ

2.   สามารถเปรียบเทียบข้อดีของแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภทเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2.   การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและการเลือกใช้เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

1. ความถูกต้องและความครบ

ถ้วนของรายการ

2.  ความถูกต้องและความครบ

ถ้วนของรายการ

10-12

10%

1. สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการทำงานเป็นทีมในการพัฒนานวัตกรรม

2.การวิเคราะห์ผลของการทำงานเป็นทีมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

3.  การยอมรับคุณค่าของความคิดเห็นและความร่วมมือจากผู้อื่น

4.การเห็นความร่วมมือในการทำงานโดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์

1. ตรวจสอบและพิจารณาปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขของกลุ่ม

2.  แบบประเมินความรู้สึกของสมาชิกแต่ละคน

3.  แบบประเมินความร่วมมือของสมาชิก

4.  การยอมรับคุณค่าผู้อื่นของสมาชิกแต่ละคน

5.  ความเป็นเอกภาพในการทำงานกลุ่ม

13-15

10%

สามารถตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้โดยใช้หลักการทางวิชาการสนับสนุนคำตอบ

สอบปลายภาค

16

30%

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 

1.   ตำราและเอกสารหลัก

 • เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
 • classStart

 

 1. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

 

กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดไฮสโคป.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น

กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น

กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น

กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น

กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จำกัด

อัญญมณี  บุญซื่อ. (2551). รวมนวัตกรรมทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย สู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สาราเด็ก

อารี  สัณหฉวี.  (2544).  นวัตกรรมปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แว่นแก้ว

       

3.   เอกสารและข้อมูลแนะนำ

       http://www.nareumon.com

       http://www.thaiteachers.tv/vdo.php?id=19

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

 • แบบสอบถามความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น

 

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน

 • ผลการเรียนของนักศึกษา
 • การนำเสนองานของนักศึกษา

 

3.   การปรับปรุงการสอน

 • ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียน และการประเมินผล รวมทั้งการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

 • ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

การแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำวิจัยในชั้นเรียน